يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
571تامين اجتماعي70قرص - فوروزمايد - 40mg1392/05/15650
571تامين اجتماعي70قرص - فوروزمايد - 40mg1392/01/20300
571تامين اجتماعي70قرص - فوروزمايد - 40mg1391/11/16320
571تامين اجتماعي70قرص - فوروزمايد - 40mg1391/10/18400
571تامين اجتماعي70قرص - فوروزمايد - 40mg1391/03/06220
571تامين اجتماعي70قرص - فوروزمايد - 40mg1390/06/22150