چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
568تامين اجتماعي70قرص - فورازوليدون - 100mg1393/08/14700
568تامين اجتماعي70قرص - فورازوليدون - 100mg1391/08/16350
568تامين اجتماعي70قرص - فورازوليدون - 100mg1390/07/11230