چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1948تامين اجتماعي70قرص - فوليک اسيد - 5mg1393/10/06300
1948تامين اجتماعي70قرص - فوليک اسيد - 5mg1392/05/15200
1948تامين اجتماعي70قرص - فوليک اسيد - 5mg1391/05/08140
1948تامين اجتماعي70قرص - فوليک اسيد - 5mg1386/08/2285