جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
562تامين اجتماعي70قرص - فوليک اسيد - 1mg1393/04/15290
562تامين اجتماعي70قرص - فوليک اسيد - 1mg1392/06/26195
562تامين اجتماعي70قرص - فوليک اسيد - 1mg1391/05/08110
562تامين اجتماعي70قرص - فوليک اسيد - 1mg1386/08/2265