سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
562تامين اجتماعي70قرص - فوليک اسيد - 1mg1393/04/15290
562تامين اجتماعي70قرص - فوليک اسيد - 1mg1392/06/26195
562تامين اجتماعي70قرص - فوليک اسيد - 1mg1391/05/08110
562تامين اجتماعي70قرص - فوليک اسيد - 1mg1386/08/2265