جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4708تامين اجتماعي70قرص - فلووکسامين مالئات - 100mg1392/05/135400
4708تامين اجتماعي70قرص - فلووکسامين مالئات - 100mg1392/01/114000
4708تامين اجتماعي70قرص - فلووکسامين مالئات - 100mg1390/06/223300