پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1827تامين اجتماعي70قرص - فلووکسامين مالئات - 50mg1392/05/133000
1827تامين اجتماعي70قرص - فلووکسامين مالئات - 50mg1392/01/112200
1827تامين اجتماعي70قرص - فلووکسامين مالئات - 50mg1390/06/221700