يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1827تامين اجتماعي70قرص - فلووکسامين مالئات - 50mg1392/05/133000
1827تامين اجتماعي70قرص - فلووکسامين مالئات - 50mg1392/01/112200
1827تامين اجتماعي70قرص - فلووکسامين مالئات - 50mg1390/06/221700