دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
560تامين اجتماعي90قرص - فلوتاميد - 250mg1393/09/0510000
560تامين اجتماعي53قرص - فلوتاميد - 250mg1393/03/2030000
560تامين اجتماعي90قرص - فلوتاميد - 250mg1393/01/267600
560تامين اجتماعي90قرص - فلوتاميد - 250mg1392/12/038000
560تامين اجتماعي90قرص - فلوتاميد - 250mg1392/11/134500
560تامين اجتماعي90قرص - فلوتاميد - 250mg1392/11/0824200
560تامين اجتماعي90قرص - فلوتاميد - 250mg1392/05/154500
560تامين اجتماعي90قرص - فلوتاميد - 250mg1391/07/193000
560تامين اجتماعي90قرص - فلوتاميد - 250mg1389/11/072500