يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
554تامين اجتماعي70قرص - فلوفنازين - 2.5mg1393/11/04600
554تامين اجتماعي70قرص - فلوفنازين - 2.5mg1392/05/13350
554تامين اجتماعي70قرص - فلوفنازين - 2.5mg1392/01/11260
554تامين اجتماعي70قرص - فلوفنازين - 2.5mg1390/04/28200