چهارشنبه 6 بهمن 1395    |    Wednesday, January 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
553تامين اجتماعي70قرص - فلوفنازين - 1mg1393/11/04500
553تامين اجتماعي70قرص - فلوفنازين - 1mg1392/05/13300
553تامين اجتماعي70قرص - فلوفنازين - 1mg1392/01/11200
553تامين اجتماعي70قرص - فلوفنازين - 1mg1390/04/28150