شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1514تامين اجتماعي70قرص - فلوپنتيکسول - 3mg1392/07/234580
1514تامين اجتماعي70قرص - فلوپنتيکسول - 3mg1386/09/104580
1514تامين اجتماعي70قرص - فلوپنتيکسول - 3mg1390/12/2872000