جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
541تامين اجتماعي70قرص - فلوسيتوسين - 500mg1394/04/1131000
541تامين اجتماعي70قرص - فلوسيتوسين - 500mg1392/05/2920000
541تامين اجتماعي70قرص - فلوسيتوسين - 500mg1391/05/2115000
541تامين اجتماعي70قرص - فلوسيتوسين - 500mg1389/12/1811000