يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2433تامين اجتماعي70قرص - فلوکونازول - 200mg1391/05/211900
2433تامين اجتماعي70قرص - فلوکونازول - 200mg1390/05/091700