يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2127تامين اجتماعي70قرص - فلوکونازول - 100mg1392/05/151750
2127تامين اجتماعي70قرص - فلوکونازول - 100mg1391/08/161300
2127تامين اجتماعي70قرص - فلوکونازول - 100mg1390/05/09900