يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
535تامين اجتماعي0قرص - فيناسترايد - 5mg1395/01/284000
535تامين اجتماعي70قرص - فيناسترايد - 5mg1392/05/133100
535تامين اجتماعي70قرص - فيناسترايد - 5mg1392/01/112300
535تامين اجتماعي70قرص - فيناسترايد - 5mg1390/06/221800