دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
531تامين اجتماعي70قرص - فروس سولفات - 50mg1394/03/27290
531تامين اجتماعي70قرص - فروس سولفات - 50mg1392/06/12210
531تامين اجتماعي70قرص - فروس سولفات - 50mg1391/10/13150
531تامين اجتماعي70قرص - فروس سولفات - 50mg1388/10/01120