پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
528تامين اجتماعي70قرص - فاموتيدين - 40mg1393/11/04750
528تامين اجتماعي70قرص - فاموتيدين - 40mg1392/05/13600
528تامين اجتماعي70قرص - فاموتيدين - 40mg1392/01/11400
528تامين اجتماعي70قرص - فاموتيدين - 40mg1391/03/06320
528تامين اجتماعي70قرص - فاموتيدين - 40mg1390/06/22190