سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
528تامين اجتماعي70قرص - فاموتيدين - 40mg1393/11/04750
528تامين اجتماعي70قرص - فاموتيدين - 40mg1392/05/13600
528تامين اجتماعي70قرص - فاموتيدين - 40mg1392/01/11400
528تامين اجتماعي70قرص - فاموتيدين - 40mg1391/03/06320
528تامين اجتماعي70قرص - فاموتيدين - 40mg1390/06/22190