سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
527تامين اجتماعي70قرص - فاموتيدين - 20mg1393/11/04500
527تامين اجتماعي70قرص - فاموتيدين - 20mg1392/05/13450
527تامين اجتماعي70قرص - فاموتيدين - 20mg1392/01/11300
527تامين اجتماعي70قرص - فاموتيدين - 20mg1391/03/06230
527تامين اجتماعي70قرص - فاموتيدين - 20mg1390/06/22150