جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
14887تامين اجتماعي70قرص - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 100mg1395/05/23250000
14887تامين اجتماعي70قرص - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 100mg1394/12/051230000
14887تامين اجتماعي70قرص - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 100mg1393/03/20420000
14887تامين اجتماعي70قرص - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 100mg1393/03/20420000
14887تامين اجتماعي54قرص - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 100mg1393/03/201900000
14887تامين اجتماعي70قرص - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 100mg1393/03/05420000
14887تامين اجتماعي70قرص - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 100mg1392/07/081900000
14887تامين اجتماعي70قرص - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 100mg1392/07/021900000