چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
511تامين اجتماعي70قرص - اتينيل استراديول - 0.5mg1392/05/1590
511تامين اجتماعي70قرص - اتينيل استراديول - 0.5mg1387/08/1360