يکشنبه 2 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
512تامين اجتماعي70قرص - اتينيل استراديول - S.Tab 0.05mg1392/05/13300
512تامين اجتماعي70قرص - اتينيل استراديول - S.Tab 0.05mg1392/01/11200
512تامين اجتماعي70قرص - اتينيل استراديول - S.Tab 0.05mg1390/06/22100