شنبه 13 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
508تامين اجتماعي70قرص - اتامبوتول - 400mg1394/12/191800
508تامين اجتماعي70قرص - اتامبوتول - 400mg1392/05/131400
508تامين اجتماعي70قرص - اتامبوتول - 400mg1392/01/111000
508تامين اجتماعي70قرص - اتامبوتول - 400mg1391/03/23750
508تامين اجتماعي70قرص - اتامبوتول - 400mg1390/06/22660