جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
504تامين اجتماعي0قرص - استراديول والرات - 2mg1395/01/28700
504تامين اجتماعي70قرص - استراديول والرات - 2mg1392/05/13550
504تامين اجتماعي70قرص - استراديول والرات - 2mg1392/01/11400
504تامين اجتماعي70قرص - استراديول والرات - 2mg1390/04/28300