چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
504تامين اجتماعي70قرص - استراديول والرات - 2mg1392/05/13550
504تامين اجتماعي70قرص - استراديول والرات - 2mg1392/01/11400
504تامين اجتماعي70قرص - استراديول والرات - 2mg1390/04/28300