شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
503تامين اجتماعي0قرص - استراديول والرات - 1mg1395/01/28500
503تامين اجتماعي70قرص - استراديول والرات - 1mg1392/05/13400
503تامين اجتماعي70قرص - استراديول والرات - 1mg1392/01/11300
503تامين اجتماعي70قرص - استراديول والرات - 1mg1390/04/28220