سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
503تامين اجتماعي70قرص - استراديول والرات - 1mg1392/05/13400
503تامين اجتماعي70قرص - استراديول والرات - 1mg1392/01/11300
503تامين اجتماعي70قرص - استراديول والرات - 1mg1390/04/28220