چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
496تامين اجتماعي0قرص - اريترومايسين - 400mg1395/05/124000
496تامين اجتماعي70قرص - اريترومايسين - 400mg1393/07/023500
496تامين اجتماعي70قرص - اريترومايسين - 400mg1392/05/133000
496تامين اجتماعي70قرص - اريترومايسين - 400mg1392/01/112300
496تامين اجتماعي70قرص - اريترومايسين - 400mg1391/03/302000
496تامين اجتماعي70قرص - اريترومايسين - 400mg1387/04/311200