يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
495تامين اجتماعي0قرص - اريترومايسين - 200mg1395/05/122300
495تامين اجتماعي70قرص - اريترومايسين - 200mg1393/07/022000
495تامين اجتماعي70قرص - اريترومايسين - 200mg1392/05/131900
495تامين اجتماعي70قرص - اريترومايسين - 200mg1392/01/111400
495تامين اجتماعي70قرص - اريترومايسين - 200mg1391/03/301200
495تامين اجتماعي70قرص - اريترومايسين - 200mg1387/04/31680