شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
495تامين اجتماعي70قرص - اريترومايسين - 200mg1393/07/022000
495تامين اجتماعي70قرص - اريترومايسين - 200mg1392/05/131900
495تامين اجتماعي70قرص - اريترومايسين - 200mg1392/01/111400
495تامين اجتماعي70قرص - اريترومايسين - 200mg1391/03/301200
495تامين اجتماعي70قرص - اريترومايسين - 200mg1387/04/31680