جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
493تامين اجتماعي0قرص - ارگوتامين سي - -1395/01/28550
493تامين اجتماعي70قرص - ارگوتامين سي - -1392/05/13450
493تامين اجتماعي70قرص - ارگوتامين سي - -1392/01/11300
493تامين اجتماعي70قرص - ارگوتامين سي - -1390/06/22220