شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
493تامين اجتماعي70قرص - ارگوتامين سي - -1392/05/13450
493تامين اجتماعي70قرص - ارگوتامين سي - -1392/01/11300
493تامين اجتماعي70قرص - ارگوتامين سي - -1390/06/22220