يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
482تامين اجتماعي0قرص - انالاپريل - 20mg1395/01/28800
482تامين اجتماعي70قرص - انالاپريل - 20mg1393/07/02650
482تامين اجتماعي70قرص - انالاپريل - 20mg1392/05/13600
482تامين اجتماعي70قرص - انالاپريل - 20mg1392/01/11400
482تامين اجتماعي70قرص - انالاپريل - 20mg1391/05/21330
482تامين اجتماعي70قرص - انالاپريل - 20mg1390/06/22260