شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
483تامين اجتماعي0قرص - انالاپريل - 5mg1395/01/28600
483تامين اجتماعي70قرص - انالاپريل - 5mg1393/07/02500
483تامين اجتماعي70قرص - انالاپريل - 5mg1392/05/13450
483تامين اجتماعي70قرص - انالاپريل - 5mg1392/01/11300
483تامين اجتماعي70قرص - انالاپريل - 5mg1391/05/22230
483تامين اجتماعي70قرص - انالاپريل - 5mg1390/06/22180