يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5596تامين اجتماعي70قرص - ديدروجسترون - 10mg1393/05/2914000
5596تامين اجتماعي70قرص - ديدروجسترون - 10mg1392/05/2213000
5596تامين اجتماعي70قرص - ديدروجسترون - 10mg1390/06/224200