يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5596تامين اجتماعي70قرص - ديدروجسترون - 10mg1393/05/2914000
5596تامين اجتماعي70قرص - ديدروجسترون - 10mg1392/05/2213000
5596تامين اجتماعي70قرص - ديدروجسترون - 10mg1390/06/224200