دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1996تامين اجتماعي90قرص - دوکسپين - 25mg1392/08/051900
1996تامين اجتماعي90قرص - دوکسپين - 25mg1391/10/131200