چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1995تامين اجتماعي90قرص - دوکسپين - 10mg1393/08/251500
1995تامين اجتماعي90قرص - دوکسپين - 10mg1393/01/241350
1995تامين اجتماعي90قرص - دوکسپين - 10mg1392/08/111120
1995تامين اجتماعي90قرص - دوکسپين - 10mg1391/10/13900