شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1928تامين اجتماعي70قرص - دونپزيل هيدروکلرايد - 10mg1392/05/153300
1928تامين اجتماعي70قرص - دونپزيل هيدروکلرايد - 10mg1387/02/222500