يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1928تامين اجتماعي70قرص - دونپزيل هيدروکلرايد - 10mg1392/05/153300
1928تامين اجتماعي70قرص - دونپزيل هيدروکلرايد - 10mg1387/02/222500