شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1928تامين اجتماعي70قرص - دونپزيل هيدروکلرايد - 10mg1392/05/153300
1928تامين اجتماعي70قرص - دونپزيل هيدروکلرايد - 10mg1387/02/222500