يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1927تامين اجتماعي70قرص - دونپزيل هيدروکلرايد - 5mg1392/05/152100
1927تامين اجتماعي70قرص - دونپزيل هيدروکلرايد - 5mg1387/02/221500