جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1927تامين اجتماعي70قرص - دونپزيل هيدروکلرايد - 5mg1392/05/152100
1927تامين اجتماعي70قرص - دونپزيل هيدروکلرايد - 5mg1387/02/221500