سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
461تامين اجتماعي70قرص - دي پريدامول - 75mg1394/07/26920
461تامين اجتماعي70قرص - دي پريدامول - 75mg1393/08/03800
461تامين اجتماعي70قرص - دي پريدامول - 75mg1392/05/13700
461تامين اجتماعي70قرص - دي پريدامول - 75mg1392/01/11450
461تامين اجتماعي70قرص - دي پريدامول - 75mg1390/12/23350