جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
460تامين اجتماعي70قرص - دي پريدامول - 25mg1394/07/26460
460تامين اجتماعي70قرص - دي پريدامول - 25mg1392/05/13400
460تامين اجتماعي70قرص - دي پريدامول - 25mg1392/01/11260
460تامين اجتماعي70قرص - دي پريدامول - 25mg1390/12/23200