شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
457تامين اجتماعي70قرص - ديفنوکسيلات - 2.5mg1392/12/10300
457تامين اجتماعي70قرص - ديفنوکسيلات - 2.5mg1392/05/13150
457تامين اجتماعي70قرص - ديفنوکسيلات - 2.5mg1392/01/11100
457تامين اجتماعي70قرص - ديفنوکسيلات - 2.5mg1388/12/0360
457تامين اجتماعي70قرص - ديفنوکسيلات - 2.5mg1391/01/0575