دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1131تامين اجتماعي70قرص - دايمتيکون - 40mg1394/05/05870
1131تامين اجتماعي70قرص - دايمتيکون - 40mg1392/05/22695
1131تامين اجتماعي70قرص - دايمتيکون - 40mg1391/12/19440
1131تامين اجتماعي70قرص - دايمتيکون - 40mg1391/07/17150
1131تامين اجتماعي70قرص - دايمتيکون - 40mg1388/10/21125