شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
448تامين اجتماعي70قرص - ديمن هيدرينات - 50mg1392/12/20240
448تامين اجتماعي70قرص - ديمن هيدرينات - 50mg1392/12/07360
448تامين اجتماعي70قرص - ديمن هيدرينات - 50mg1392/05/15240
448تامين اجتماعي70قرص - ديمن هيدرينات - 50mg1391/07/19180
448تامين اجتماعي70قرص - ديمن هيدرينات - 50mg1390/06/30140