يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1472تامين اجتماعي0قرص - ديلتيازم - 120mg1395/01/281400
1472تامين اجتماعي70قرص - ديلتيازم - 120mg1392/09/261100
1472تامين اجتماعي70قرص - ديلتيازم - 120mg1392/05/15950
1472تامين اجتماعي70قرص - ديلتيازم - 120mg1391/07/19650
1472تامين اجتماعي70قرص - ديلتيازم - 120mg1390/06/30550