چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
447تامين اجتماعي70قرص - ديلتيازم - 60mg1393/07/12750
447تامين اجتماعي70قرص - ديلتيازم - 60mg1392/09/26620
447تامين اجتماعي70قرص - ديلتيازم - 60mg1392/05/15500
447تامين اجتماعي70قرص - ديلتيازم - 60mg1391/07/19330
447تامين اجتماعي70قرص - ديلتيازم - 60mg1390/07/03260